Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Afet ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı

  /    /  Afet ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı
aky2
aky1
aky3
Shadow

İnsanın, başedemediği olağandışı doğa olaylarının yarattığı ağır olumsuz sonuçlara afet diyebiliriz. Yönetim sitemlerimiz olağan döneme göre tasarlandığı için olağandışı durumlarla ve afetlerle başetme kabiliyeti oldukça düşüktür.

1999′ da yaşadığımız, yüreğimizde derin izler bırakan Marmara depreminden, kamu  yönetimi çok büyük dersler çıkardı. Üniversitelerimiz eksiği anladı ve o alandaki eksiği tamamlamaya çalışıyor. Çok sınırlı sayıda belediyemiz kısmen bir hazırlık yaptı fakat takdir edersiniz ki iyi yönetilemediği zaman yaptığınız hazırlığın pek bir anlamı da olmaz.

Özel sektör ve yurttaşlarımız ise çok hazırlıksız görünüyor ki asıl eğitimli ve hazırlıklı olması gereken bu kesimdir. Çünkü afet öncesi yapılması gereken önleyici faaliyetlerin çoğu bu kesim tarafından yapılacaktır ve bizi afet hasarından çok büyük oranda kurtaracak olan da budur.

Sizi Afet ve Krizlere Hazırlayalım...

Afet ve krizlere hazırlanmanın ilk basamağı risklerin doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Risk yönetimi sürecinin ilk aşaması olan risklerin tespit edilmesi, işletme yönetiminin hedeflerine ulaşmasını engelleyen veya zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle belirlenmesi, gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir.

Risk analizleri farklı yöntemlerle yapılabilmekle beraber, işletmenizin durumu ve üretim özelliklerine göre belirlenen yöntem ne olursa olsun, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması için ciddi ve özenli bir çalışma yapmazsanız, üzücü sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek demektir.

Dilerseniz işletmenizin risk analizlerini birlikte yapabiliriz.

Yapılan risk analizleri ile tespit edilmiş risklerin ve bu risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkacak ikincil risklerin ortadan kaldırılması için gerekli planlamaların titizlikle yapılması can ve mal güvenliğiniz açısından önemlidir.

Planlamalar, yönetsel yapılanma ile birlikte, önleme, müdahale, güncelleme ve yeniden yapılanma süreçlerini kapsayacak şekilde, olası afet ve kriz nedenlerine göre, her yönetsel kademe için ayrı ayrı yapılmalı ve her planlama kademesi için masabaşı, ve uygulama tatbikatları ile test edilmeli, gerekli düzeltmeler yapılarak güncellenmelidir.

YAY AKADEMİ olarak, bu konuda danışmanınız olsak bile, gerekli eğitimleri mutlaka almanızı öneririz.

Kabul edersiniz ki olağan yaşantıya göre tasarlanmış yönetsel mekanizmalar olağandışı durumlarda yetersiz veya etkisiz bir duruma düşmektedir. Zira olağan dönemdeki hayatın akış hızına uyarlanmış karar alma ve uygulama mekanizmalarının hızı, acil durumlarda çok yetersiz kalmaktadır.

Afet ve krizlerin olağandışı şartları, oluş hızları ve yarattıkları kaotik toplumsal dalgalanmalar ile hasar görmüş veya travmatize olmuş sosyal tabakalar ve aynı duruma düşmüş işletmenizin bir an önce kontrol altına alınması, hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve hareket ettirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle afet ve kriz gibi olağandışı durumlara uygun, olağandışı bir yönetim mekanizması ile karar ve uygulama süreçlerini yönetmek, işletmenizi bir an önce afet veya krizin etki alanından çıkarmak ve tekrar sağlıklı bir işleyişe kavuşturmak için olağan dönemde acil durum yönetiminizi kurgulamanız, oluşturmanız, test etmeniz ve denemelerle diri tutmanız en akılcı yoldur.

YAY AKADEMİ olarak, uzun yılların deneyimi ile olağandışı durum yönetiminizi yapılandırırken gönül rahatlığı ile bize güvenebileceğinizi bilmenizi isteriz. Dileriz ki hiç yaşanmayacak şeyler için hazırlık yapmış olalım.

Afet ve kriz gibi olağandışı durumlarda, her türlü kurumsal yapının olağan işleyişi etkisiz duruma düşecek, bozulacak, yetersiz kalacak, işlemez hale gelecektir. Muhtemelen, bozulan tedarik zinciri, lojistik imkânlar, enerji kaynakları, üretim bantları, elektronik sistemler, dağıtım ağı, hizmet sunumu tarvmatize olmuş olacağından kurumsal bir çöküş yaşanacaktır.

Olası bütün olağandışı durumlar değerlendirilerek yapılan risk analizleri ile önleme, yedekleme, alternatif geliştirme faaliyetleri titizlikle planlanmalı, oluşturulmalı işlerliği test edilmeli, test sırasında tespit edilen aksaklıklar düzeltilmeli ve yapılacak tatbikatlarla, her an kullanılabilir şekilde diri tutulmalıdır.

Bütün bu kurumsal yapılanmayı birlikte geliştireceğiniz iş ortağınız olarak yanıbaşınızdayız.

Afet ve kriz gibi olağandışı durumlara dönük risk analizleri yapıldıktan sonra, oluşturulan planlara uygun olarak yapılandırılan yönetsel ve kurumsal yapı personele detaylıca anlatılmalı, planlarda rol ve görev verilen personele, rol ve görevleri ile ilgili eğitimler verilmeli, yapılan hazırlıkların önem ve ciddiyetini tam olarak kavramaları sağlanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki ne kadar mükemmel hazırlık ve plan yaparsanız yapın, ne kadar mükemmel yönetsel ve kurumsal yapılanma gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, bütün bu yatırım ve hazırlıkların işe yaraması personelinizin niteliğine, bilgisine, birikimine, ehliyetine ve liyakatine bağlıdır.

İnsan gücünüzün eğitimleri, fizik ve psikolojik hazırlıkları yetersiz kaldığında kurumsal çöküşün önüne geçemezsiniz. Bu nedenle iyi eğitilmiş ve iyi hazırlanmış personel, olağandışı durumlardaki en önemli silahınız olacaktır ki onları yeter hale getirecek her türlü olanağı kullanmanız gerekir.

Bütün risk analizleri, planlama, yapılanma ve eğitim çalışmaları tamamlandıktan sonra, her kademede yapılacak tatbikatlar ile kurumsal hazırlığın seviyesi ölçülmeli, hazırlıkların eksik ve aksaklıkları tespit edilmeli, mutlaka düzeltilmeli ve tamamlanmalıdır.

İster masabaşı, ister canlı olsun, tatbikat; ciddiyet ve titizlikle yapılan planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrol süreçlerine sahip, önemli bir iştir. Profesyonel ve objektif gözlem, takip ve kontrol yöntemleri ile izlenmeli, ölçme ve değerlendirmeler doğru ve eksiksiz olarak yapılmalı ve tatbikat raporları mutlaka hazırlanmalıdır.

Tatbikatlar ile test edilen planların, yönetsel ve kurumsal yapılanma ile personelin eksikleri mutlaka tamamlanmalı ve gerekli düzeltmeler yapılmalı. Tam bir “kurumsal refleks yanıt” haline gelinceye kadar tekrarlanmalıdır.

YAY AKADEMİ olarak, bütün bu karmaşık işleri sizin adınıza biz yapıyoruz.

Afet ve kriz yönetimi planlamaları doğrultusunda gerçekleştirilmiş yönetsel ve kurumsal yapılanma ile verilen rol ve görevleri konusunda yapılan personel eğitimi sonrasında, gerçekleştirilen tatbikatlarda, elde edilen ölçümleme ve değerlendirmeler titizlikle incelenmeli ve bu incelemelerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar düzeltilmelidir.

Bu çalışmanın sonrasında, planlama ve yapılanmada yapılan değişiklikler, ilgili personele bütün detayları ile anlatılmalı, gerekiyorsa eğitimler yenilenmeli, ihtiyaç duyulan uyarı, hatırlatma ve yönlendirme levhaları gerekli yerlere asılmalıdır.

Bütün bu tatbikat sonrası güncellemeler ile hazırlık çalışmaları tamamlanmış olur. Ancak, personel değişim hızı da dikkate alınarak her yıl gerekli güncelleme ve hatırlatma eğitimleri ve tatbikatlar tekrarlanmalıdır.

Buraya kadar yapılan bütün bu çalışmalar, işletmenizin kısa vadeli afet ve kriz yönetimi hazırlığı olarak kabul edilmelidir. Takip eden süreçte, orta ve uzun vadeli hazırlık kapsamında, gerekiyorsa; tedarikçi ve tedarik ağından başlayarak, üretim bantlarında, elektik ve su tesisatlarında, elektronik donanımda, iş ve işçi sağlığı tedbirlerinde, depolama sisteminde, dağıtım ve hizmet ağında, yönetsel yapılanmada, kurumsal yapılanmada ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda gerekli düzenleme, düzeltme, yenileme çalışmaları mutlaka yapılmalı ve değişen koşullara göre güncellenmelidir.

Böylelikle tam hazır hale gelmek için yapmanız gereken tüm çalışmaları, idari ve mali koşullarınızın izin verdiği, mümkün olan en kısa zamanda tamamlayarak, can ve mal güvenliğiniz konusundaki kaygı ve endişelerinizi ortadan kaldırmalısınız.

Aileniz, sevenleriniz, sevdikleriniz, çalışanlarınız, müşterileriniz ve ülkeniz için siz de, yatırımlarınız da çok önemlisiniz. Biz de can ve mal güvenliğinizi önemsediğimiz için buradayız.

Hazır olmak zorundayız!..

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.    Bir yorum yazın